top of page
  • Forfatters billedeJohnny Baltzersen

Det nåede vi i 2022

Læsetid ca. 12 min

Kære alle støtter af CICED


Vi håber, at alle er kommet godt igennem julen og klar til det nye år.


Traditionen tro sender vi jer en kort opsummering af, hvad vores partnere

og vi har bedrevet i løbet af de sidste 12 måneder.


Med 10 projekter i 6 lande på 3 kontinenter samt deltagelse i et større dansk netværk,

så kan selv en kort sammenfatning desværre ikke klares med nogle få linjer.God læselyst &

Tusind tak for støtten i 2022

GODT NYTÅR


De bedste hilsner


CICED


 

Bolivia

Når 2022-uret slår sidste slag, så er det også slut med det treårige projekt kvalitetsuddannelse for fattige børn og unge blandt de oprindelige folk i Potosí højlandet. Et projekt, som er blevet gennemført med Acción Andina de Educación, som partner og drivende kraft i implementeringen i Potosí. Vi lader nogle linjer fra den eksterne evaluering være den foreløbige korte udgave af en refleksion over, hvad projektet har betydet:

  • Ved projektets afslutning var den intrakulturelle, interkulturelle og flersprogede uddannelsesmodel blevet udviklet og implementeret i 32 skoler i 3 kommuner i Potosí.

  • Projektet har bidraget solidt til udvikling af produktive aktiviteter ved skolerne, og livskvaliteten for børn, unge og mødre er klart forbedret.

Der kommer meget mere om projektet og kritiske refleksioner, når evalueringsrapporten er tygget grundigt igennem, og vi er klar med en dansk oversættelse af samtlige 30 sider.


Der er nok at tage fat på i Potosí, og det er vores håb, at vi i løbet af foråret 2023 kan afklare, hvorledes et fremtidigt engagement i Bolivia kan se ud.Eksil-Tibet

Den femte fase af dansk bistand til udvikling af uddannelse for børn og unge i det eksil-tibetanske samfund kom for alvor i gang i år. Vores partner – Department of Education/Central Tibetan Administration – har som altid leveret på hele paletten i overensstemmelse med aftaler og planer.


Næsten 150 lærere og skoleledere har været på kurser i buddhistisk dialektik og skoleledelse. Indsatsen for vedligeholdelse af det tibetanske sprog har omfattet fire kursusrækker for undervisere, fortsat modernisering af det tibetanske sprog med næsten 1500 nye ord indenfor især naturvidenskab, medicin, datalogi, lovgivning og det sociale felt. Alle de nye ord og begreber er at finde på app’en Tib Term, der bruges flittigt overalt i verden, inklusive i Tibet i Kina. Nye læseplaner og undervisningsmaterialer er gjort færdige, trykt og distribueret til skoler overalt i Indien og Nepal. Halvtreds unge tibetanerne har modtaget stipendier til teknisk-faglig og videreudgående uddannelse. Tolv skoler har fået midler til vedligeholdelse og forbedring af klasseværelser.


Selv den mindre opløftende del er leveret til tiden.

Elevtallet er – ligesom befolkningstallet – faldende i det eksil-tibetanske samfund. Da vi startede samarbejdet for næsten tyve år siden, var der omkring 135.000 personer i det eksil-tibetanske samfund i Indien. I dag nærmer tallet sig 100.000. Fødselsraten er lav og mange unge immigrerer til Australien, Europa og Nordamerika, når de får chancen. Samtidig er der stort set ingen tilflytning af børn og unge fra Tibet i Kina. Derfor må skoler nedgraderes, sammenlægges eller helt lukke. Indtil videre er seks skoler blevet sammenlagt og gjort mindre.Mongoliet

Children's Ger


Children’s Ger lagde ud med godt 20 elever ved skoleårets start, men traditionen tro, er der kommet flere til, så vi nu er oppe på 34 elever i alderen 6 til 22 år.


Traditionen tæller også en superindsats af elever, lærere og forældre på Ryparken Lille Skole. For tiende år i træk spurtede børnene afsted på skolernes motionsdag og indløb 10.057,50 kroner. Pengene blev brugt til at sikre alle børn og deres søskende varmt vintertøj.Mongoliet

bedre skolestart - bedre skoleliv for nomadebørn


Efter corona kom godt under kontrol har skoler overalt i Mongoliet været i fuld sving det meste af året. Samtidig gav det plads til, at vi langt om længe kunne afvikle de 3-4 dages regionale workshops, der i årtier har været rygraden i erfarings- og ideudvikling på tværs af skoler og lokalsamfund. Undervejs, siden projektstart i oktober 2019, har vi forsøgt os med online workshops og konsultationer, men det er ikke helt det samme. Og slet ikke i en samtale-tradition, hvor der bruges lang tid på at ’tø op’, før man rigtig tør bidrage med egne erfaringer og ideer.


Desværre betød corona-nedlukningerne over to somre, at mange landdistrikter havde måttet udskyde fejring af især 70 og 75-års jubilæer. Efter 2. verdenskrig gennemførtes reformer af landdistrikternes inddeling og etablering af skoler blev for alvor rullet ud over hele landet. Hjemstavnsfølelsen eller nutag, som det hedder på mongolsk er meget stærk, og et nutag-jubilæum trumfer alt andet. Skoler er krumtappen i det lokale sociale og kulturelle liv, og derfor kunne kun halvdelen af de 62 skoler, der deltager i projektet, møde frem til de regionale workshops. De øvrige måtte nøjes med nye runder online workshops i oktober og november.


Ikke desto mindre er vi godt på vej til at opfylde de målsætninger og resultater, som er fastlagt i projektet. Over 900 nomadebørn, der skal starte i skole i 2023, er i år omfattet af de hjemmebaserede skoleforberedelser.


Erfaringer fra de omkring 1500 deltagere i de to foregående år viser, at indsatsen rammer inden for skiven. De nomadebørn, der har været involveret i de hjemmebaserede skoleforberedelser, klarer sig på alle opstillede parametre bedre end tidligere. Der er ingen dropouts og børnenes sociale, motoriske og sproglige kompetencer er klart bedre, end lærerne er vant til. Samtidig melder elever og forældre om stigende tilfredshed med vilkårene på skolernes kostafdelinger.Nepal

Vores partner i Helambu JUST Nepal Foundation har haft ekstraordinært projekttravlt i år. Ikke mindre end fire indsatser sammen med CICED har JNF håndteret. Og sideløbende har JNF måttet navigere i to valghandlinger – lokalvalg i maj og valg til nationalforsamlingen i november. Med et til tider giftigt politisk klima kræver det et solidt kompas.


Af de fire projekter er Better Life – Educating and Keeping Children Safe det mest omfattende. 34 skoler er med om bord i en indsats, der med inspiration fra Paulo Freire skal fremme en pædagogisk praksis med fokus på inklusion af og respekt for befolkningsgrupper, der traditionelt har været ekskluderet og sat uden for indflydelse. Forældre skal styrkes til at kunne og ville lede skolerne i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvilket til tider er udfordrende for dem, der er vant til at sidde med og på magten. Indtil videre kan vi melde om klare forbedringer i 10 af de 34 skoler. Så der er masser af arbejde forude.


Projektet Helambu Youth – Taking Their Place sluttede med tilfredsstillende resultater ved udgang af september. Undervejs blev det etablering af Nepals første inkluderende ungdomskooperativ med deltagelse af unge fra både dalit og tamang grupperne, der plejer at være ekskluderede fra hvad-som-helst. Unge, også med deltagelse af dalitter og tamang fik teknisk-faglige kurser, praktikpladser og sidenhen fast beskæftigelse.


Kooperativet var i fuld flor og med fremdrift i afsættelse af produkter til Kathmandu, da vandmasser og mudder i tonsvis skyllede gennem Helambu-dalen i 2021 og ødelagde de fleste landvindinger. Vej og bro, der forbinder området med Kathmandu blev også skyllet bort. Men de sidste mange års fokus på kompetenceudvikling og medborgerengagement blandt de unge viste sig at bære frugt. De unge udviste mod, opfindsomhed og udholdenhed. Resiliens, som det hedder nu om stunder. I stedet for hovedstaden blev de små landsbyer i Helambu-området genstand for opmærksomhed. Hvad har de dog brug for dér, som vi kan producere og afsætte?


Det var de unge, under ledelse af JNF, der etablerede telefon og sms hjælpelinjer som nødhjælps-kommunikation, da katastrofen, forstørret af klimaforandringerne, ramte. Det er de unges erfaring og energi, der er en af krumtapperne i et nyt erfarings- og læringsnetværk The Everest Network, som kom i gang med CISU-støtte og med JNF som koordinator. Netværket tæller indtil videre 10 community-based organisations, der alle har udfordrende, for ikke at sige dårlige, erfaringer med at blive hægtet på og af de store internationale organisationer, der rykker ind og ud af katastrofe områder. Erfaringsudveksling og kapacitetsopbygning er i fuld sving med fokus på at styrke lokal kapacitet til at håndtere klimaforandringerne.


Prepared for the 2022 floods var en kort, tre-måneders, men meget intens indsats for at sikre, at Helambu var bedre rustet, hvis monsunen atter ville udløse flodbølger ned gennem dalen. Heldigvis gik det ikke galt i år, men projektet, der var finansieret som humanitær nødhjælpsindsats som anticipatory action projekt leverede, hvad det skulle. I den afsluttende rapport kunne vi med tilfredshed konstatere:


”De marginaliserede og sårbare grupper, som var udelukket under tidligere katastrofer, fik støtte. AA-aktiviteterne mobiliserede forskellige interessenter, herunder unge, medlemmer af lokalsamfundet og de ansvarlige i hele Helambu Rural Municipality. Der er registreret en øget viden, tillid og kapacitet til at forberede sig på fremtidige katastrofer.

Kommunikationsplatforme, herunder en participatorisk radiokampagne, øgede lokalbefolkningens engagement, hvor både medlemmer af lokalsamfundet og nyvalgte lokalpolitikere gav deres mening til kende. Der blev ikke rapporteret om nogen dødsfald under monsunen, og der blev heller ikke registreret nogen tilfælde af handel med børn”.Peru

Til trods for en hel del politisk uro, så er projektet i Peru kommet godt fra start. På den lange bane handler indsatsen om bevarelse og bæredygtig udvikling af regnskoven i Peru Amazonas.


I projektets første fase har teamet fokuseret på at opbygge viden og indhold til den tilpassede læreplan, som skal danne udgangspunkt for et styrket samarbejde mellem de lærerstuderende, de lokale skoler og landsbyerne om en bedre beskyttelse af regnskoven. Projektteamet har i samarbejde med ældre fra de involverede landsbyer udviklet en guide til indsamling af viden og til at identificere problemstillinger.


Med denne guide i hånden blev lærerstuderende fra Formabiap (CICEDs partner i projektet) sendt i praktik i oktober/november. Under praktikken skulle de indsamle eksempler på bæredygtige måder at tackle aktuelle udfordringer på, og de skulle indsamle viden om traditionelle måder at beskytte regnskoven på.


Der har endvidere været fokus på at sikre de lokale uddannelsesmyndigheders opbakning til, men også involvering i projektet. Erfaringer fra lignende projekter i andre regioner har vist, at det er vigtigt at få uddannelsesmyndigheder til at deltage i projektets udformning for at øge sandsynligheden for den endelige godkendelse af den tilpassede læreplan, som Formabiap ønsker at implementere i Shawi-, Kukama-Kukamiria og Quichwa-områderne.Tanzania

CHAVITA


Midt på efteråret kunne vi afslutte projektet Boosting Sign Language as the Language of the Deaf med vores partner CHAVITA, de døves organisation i Tanzania.


Det overordnede formål med denne 18 måneders indsats var at forbedre døve borgeres og deres organisationers evne og kapacitet til at være effektive fortalere for opfyldelse af deres rettigheder. Som projekttitlen angiver var der et særligt fokus på døves adgang til information og kommunikation gennem praktisk anerkendelse af tegnsprog som de døves sprog.


CHAVITA var overordentlige effektive i udrulning af projektet. Faktisk var vi færdige med hovedparten af de planlagte aktiviteter et halvt år før tiden, så godt seks måneder kunne bruges til en ekstraordinær grundig analyse af erfaringerne fra de tre ”pilot-distrikter” og systematisk deling af erfaringer og ideer med alle CHAVITAs lokalafdelinger rundt om i Tanzania.


CHAVITA er bl.a. lykkedes med

  • udvikling af modeller for effektiv tolkeservice fra lokale myndigheder og institutioner til døve borgere

  • styrkelse af tegnsprogstolkning på nationale tv-kanaler

  • styrkelse af døves viden om deres rettigheder

  • udvikling og lancering af en online tegnsprogsordbog, der markant forbedrer døves muligheder for kommunikation med omverdenen, der ikke kender tegnsprog


På ryggen af de gode resultater og erfaringer fra samarbejdet omkring denne indsats er CHAVITA og CICED undervejs med ideer til et nyt projekt, der forhåbentlig kan opnå finansiering i 2023.Tanzania

TASLI


Tegnsprog og tegnsprogstolkning er to sider af samme udfordring, når døve mennesker skal inkluderes så meget og så godt som muligt i det sociale liv.


Derfor samarbejder CICED også med tegnsprogstolkenes organisation i Tanzania,TASLI, om et projekt, der komplementerer samarbejdet med CHAVITA.


Indsatsen, der strækker sig over 18 måneder, retter sig mod kapacitetsopbygning af tegnsprogstolke hos TASLI og CHAVITA, samt blandt tolkestuderende på University of Dar es Salaam. Endvidere fortsættes fortalervirksomhed over for offentlige myndigheder og institutioner, der har en konventionsfastlagt og lovgivningsmæssig bestemt forpligtelse til at servicere samfundets døve medlemmer. Endelig styrkes TASLI som organisation. Indsatsen omfatter kurser i tegnsprogstolkning, tolkningens etiske fordringer og organisations- og ledelsesudvikling.


Siden projektets start i april har der været månedlige online møder med fokus på indsamling og deling af nye materialer til tegnsprogstolkning, udvikling af kursusplaner samt ledelsessupervision. I januar 2023 gennemføres kurser i Dar es Salaam med CICEDS faglige team som kursusledere og undervisere.The Child Protection Network - Denmark


FN-systemet har en gang om året en resolution der opdaterer indsatsen for barnets rettigheder. I 2019-resolutionen blev der sat fokus på en meget sårbar gruppe børn, nemlig dem der vokser op eller risikerer at vokse op uden forældre.


I Danmark blev resolutionen fulgt op at et professionelt netværk for NGO'er, der arbejder inden for omsorgs- og uddannelses-sektoren.


Otte seminarer med deltagelse af eksperter og folk med fødderne solidt plantet i daglig praksis har sat fokus på blandt andet: Børn, der er berørt af vold i hjemmet; børn på farten; uddannelse og alternative pasningsmuligheder; klimaændringer og børne-beskyttelse. CICED og vores partner i Nepal bidrog med oplæg til tre af de otte seminarer. Senest delte Just Nepal Foundation sine erfaringer med arbejdet for børns beskyttelse i lyset af klimaforandringer, der rammer Helambu-området.


3 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page